Algemene voorwaarden

Door het maken van een reservering via onze website komt een overeenkomst tot stand indien:

  • Je de reserveringsgegevens definitief maakt;
  • Je via de reservering akkoord geeft voor onze algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden die van toepassing zijn;
  • Je drukt op de knop reserveren en de betalingsmethode heb aangevinkt en doorgegeven;

De reservering

Een reservering kan via de website  gedaan worden. Na verwerking van de reservering ontvang je per e-mail een reserveringsbevestiging, waarin de door jou opgegeven gegevens staan, wat je gereserveerd hebt en wat de totale kosten hiervan zijn. Is de bevestiging niet binnen de vijf dagen na het boeken in jouw bezit, dan dien je contact op te nemen met ons.

De huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de reservering, tijdig aan Rosy Garden worden verstrekt.

Het risico van de juistheid en volledigheid van de door de huurder verstrekte informatie komt volledig voor de rekening en risico van de huurder.

e-mailadreswijzigingen en adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voordat de wijziging intreedt, te worden doorgegeven aan ons.

Wij mogen er van uitgaan dat het verstrekte adres evenals het e-mailadres correct zijn, totdat de huurder per e-mail of telefonisch een nieuw adres heeft meegedeeld.

Voor de bevestiging van de reservering is vereist dat de huurder meerderjarig (achttien jaar en ouder) is. De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle medereizigers.

Onze safaritenten zijn ingericht voor maximaal vier personen (twee volwassenen, twee kinderen en eventueel een baby), waarvan een tweepersoonsbed en een stapelbed. Het babybedje dient zelf meegenomen te worden.

Het is niet toegelaten het aantal opgegeven en maximaal toegestane personen te overschrijden. De glampingbeheerder kan je in dit geval toegang tot de tent weigeren. Je hebt hierbij geen recht op schadevergoeding.

In afwijking van de bovenstaande bepaling kan in een voorafgaande gezamenlijk overleg met ons en de glamping bekeken worden of het mogelijk is extra personen aan de reservering toe te voegen. Hieraan kunnen extra kosten verbonden zitten. Zonder voorafgaande goedkeuring  van de glamping geldt dat het niet is toegestaan extra personen te ontvangen of te laten overnachten.

Bij het doen van een reservering via onze website kan je  voorkeuren aangeven. De voorkeuren dienen direct bij de reservering te worden aangegeven. Wij kunnen geen garantie geven voor de uitvoering hiervan. De eventuele vergoeding voor die voorkeuren kan aangerekend worden.

De betaling

Reserveer je minder dan vier weken voor vertrek, dan moet je direct het complete bedrag op ons rekeningnummer voldoen.

Betaal je niet op tijd, dan volgen er een aantal herinneringen. Mocht er  binnen de gestelde termijn(en) niet betaald worden, dan behouden wij ons het recht voor om de vorderingen uit handen te geven aan de gerechtsdeurwaarder. Zowel de bijhorende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten als de wettelijke rente komen voor rekening van de huurder.

Daarnaast hebben wij het recht om de reservering, bij niet-tijdige betaling, te annuleren. De huurder is dan aansprakelijk voor de extra gemaakte kosten zoals vliegtickets, autohuur, bootovertocht, busreizen en dergelijke.

Kortingen

Gedurende het jaar kunnen wij kortingsacties toepassen op de huurprijzen van onze tenten.

Kortingsacties worden niet met terugwerkende kracht op reeds bestaande reserveringen toegepast.

Wij  behouden ons het recht voor de kortingen of kortingsactie op elk gewenst moment te wijzigen of te stoppen.

Reisinformatie

Het inchecken op de glamping kan vanaf 16.00 uur op de afgesproken aankomstdag. Het uitchecken is om 10.00 uur op de afgesproken dag van  vertrek. Let op: de hiervoor genoemde tijdstippen kunnen in sommige gevallen afwijken.

Je moet de accommodatie bij vertrek schoon, netjes, compleet en zonder schade opleveren. Zorg dus dat je de BBQ schoon achterlaat en de afwas gedaan hebt. Op die manier worden er geen extra kosten aangerekend.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die op eigen initiatief gemaakt worden vanwege een vroegtijdig vertrek uit een accommodatie, om wat voor reden dan ook.

Om hygiënische redenen worden huisdieren niet toegelaten.

Verantwoordelijkheid

Rosy Garden is niet verantwoordelijk voor ongevallen op zowel de vijver als het glampingterrein. Het is verboden te zwemmen in de vijver, het is geen drinkbaar water. Wij zijn niet verantwoordelijk voor openingsuren van derden naar waar wij verwijzen, alsook niet voor eventuele fouten in onze  website.

Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wij zullen een voorgenomen wijziging bekend maken aan het bij ons bekende e-mailadres van de huurder. Wijzigingen treden in werking dertig dagen na deze bekendmaking.

Wijzigingen omtrent de reservering

Het kan gebeuren dat je jouw vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. Een annulering dient altijd via e-mail aan ons doorgegeven te worden. Het is belangrijk te weten dat een annulering in vele gevallen extra kosten met zich mee kan brengen zelfs bij overmacht.

Als hoofdboeker ben je zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) afsluiten van een annuleringsverzekering en voor de afwikkeling met de verzekeraar. Wij zullen de reserveringsgegevens aanleveren indien jouw verzekeraar hierom vraagt.

In het geval je geen annuleringsverzekering hebt afgesloten, of de reden van de annulering valt niet onder de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij, dan wordt de reservering geannuleerd conform deze algemene voorwaarden. Dit betekent dat je in de hieronder beschreven situaties, naast de verschuldigde reserveringskosten en de eventuele verzekeringspremie, de volgende bedragen verschuldigd bent:

  • Bij annulering tot vijftig dagen voor de dag van aankomst: het bedrag van de aanbetaling zoals weergegeven in de reserveringsbevestiging;
  • Bij annulering vanaf de vijftigste dag (inclusief) tot de achtentwintigste dag voor de dag van aankomst: 75% van de reissom;
  • Bij annulering van de achtentwintigste dag (inclusief) tot de dag van aankomst of later: 100% van de reissom.

Bij overmacht of onvoorziene omstandigheden van langs onze kant,dat voor de aankomst blijkt dat de accommodatie in zodanige staat is dat deze niet meer geschikt is voor verhuur, kunnen we overgaan tot annuleren van de reservering. Voorbeelden hiervan zijn een  natuurramp zoals een bosbrand en wateroverlast of een dubbele reservering enzovoort.

Wij zullen je hiervan met opgave van reden schriftelijke of telefonisch op de hoogte stellen. Wij doen je dan een passend en gelijkwaardig aanbod zonder extra kosten. Het aanbod hangt af van:

  • De locatie
  • Categorie van de accommodatie
  • De beschikbare faciliteiten
  • Eventueel opgegeven voorkeuren die bij de reservering aan ons zijn bekendgemaakt.

Indien wij jou geen passend alternatief aanbod kunnen aanbieden of je niet akkoord wilt gaan met het aangeboden alternatief, gaan wij over tot het terugstorten van de reeds betaalde aanbetaling .

Wij kunnen in de bovenbeschreven situatie  niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele door jouw gereserveerde/betaalde diensten. Hierbij valt te denken aan vliegtickets, autohuur, bootovertocht, busreizen en dergelijke.

Algemeen geldt dat na het  bevestigen van de reservering het mogelijk is om tot zeven dagen tot het verblijf wijzigingen in de reservering door te voeren. Hierbij valt te denken aan wijzigingen zoals het personenaantal of het bijboeken van optionele voorzieningen.

Indien je in een van hieronder beschreven situaties wijziging(en) wilt doorvoeren, dan moet dit door de hoofdboeker aan ons worden doorgegeven.

In het geval dat één van de medereizigers verhinderd is, kan de vrijgekomen plaats ingenomen worden door een ander persoon.

Het toevoegen van een extra medereiziger is alleen mogelijk indien dit is toegestaan binnen het aantal maximale toegestane personen.

Wanneer de hoofdboeker verhinderd is, kan de vrijgekomen plaats door iemand anders binnen de reservering worden ingenomen mits diegenen minimaal achttien jaar oud is. De reservering kan ook geheel door een andere familie worden overgenomen. Het overnemen van een reservering dient altijd aan Rosy Garden worden doorgegeven. Het is mogelijk dat de betreffende glamping de wijziging beoordeelt als een annulering. In dat geval zijn wij gebonden de annuleringskosten in rekening te brengen.

Overtreden glampingreglement

De huurder en zijn gasten moeten zich houden aan de regels die op de glamping gelden. Dit geldt ook voor het ontvangen van bezoekers. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer de huurder door overlast en/of hinder, na waarschuwing van de glampingeigenaar, de camping moet verlaten.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor geleden schade, verlies en/of diefstal van goederen of opgelopen letsel door de huurder of medehuurders, ongeacht de oorzaak daarvan.

Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor omgevingsfactoren zoals geluidshinder, verkeershinder,  water- en insectenoverlast en weersomstandigheden in welke hoedanigheid dan ook.

De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan de tent en/of de inventaris die tijdens het verblijf van de huurder is ontstaan. Schade dient te worden gemeld bij Rosy Garden, die zal bepalen welke stappen er ondernomen moeten worden. Wordt er schade niet gemeld, dan zijn wij gerechtigd om de huurder aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.

De huurder en zijn gasten moeten zich houden aan de regels die op de glamping gelden. Dit geldt ook voor het ontvangen van bezoekers. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer de huurder door overlast en/of hinder, na waarschuwing van de glampingeigenaar, de camping moet verlaten.

 

Alle klachten mogen aan Rosy Garden doorgemaild worden (info@rosygarden.be). Wij proberen zoveel mogelijk tot een oplossing te komen.